WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za oferowane usługi prawne uzależnione jest od zakresu świadczonej pomocy prawnej, rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, jak również wartości przedmiotu sprawy.

Punktem wyjścia są stawki minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Koszt usługi jest każdorazowo ustalany w trakcie indywidualnej rozmowy z Klientem.

Honorarium płatne jest z góry, po zleceniu sprawy radcy prawnemu, zaś w  uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Cena usług powiększana jest o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.