ZAKRES USŁUG

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego, uczestniczenia w negocjacjach, sporządzania pisemnych i ustnych opinii prawnych oraz prowadzenia spraw sądowych przed sądami powszechnymi obu instancji, organami ścigania oraz sądami i organami administracyjnymi. Świadczona pomoc prawna obejmuje rozwiązywanie spraw m.in. z zakresu:

..

Prawa karnego

składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami powszechnymi obu instancji

Prawa rodzinnego

reprezentowanie strony w sprawach o: rozwód (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie), separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej (w tym z datą wsteczną), rozstrzygnięcie co do zarządu majątkiem wspólnym, alimenty (przyznanie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), koszty utrzymania rodziny, władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie), ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, kontakty z dziećmi (ustalenie, egzekwowanie), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody, przymusowe leczenie psychiatryczne oraz o ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite)

Prawa cywilnego

reprezentowanie strony w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zapłata zachowku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu), zarządu nieruchomością wspólną, sporządzanie umów z udziałem osób fizycznych

.

Ksiąg wieczystych

reprezentowanie strony w sprawach o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, składanie wniosków o założenie księgi wieczystej, wpis prawa własności, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki, sprostowanie oznaczenia nieruchomości

Prawa gospodarczego

sporządzanie umów pomiędzy przedsiębiorcami, dokonywanie wpisów rejestracyjnych, zmieniających oraz innych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, reprezentowanie strony w sprawach o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami oraz przeciwko członkom zarządu spółki, o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników, walnego zgromadzenia lub zgromadzenia obligatariuszy, stwierdzenie nieważności uchwali wspólników, walnego zgromadzenia lub zgromadzenia obligatariuszy, ustalenie istnienia bądź nieistnienia organu spółki

Prawa upadłościowego

reprezentowanie strony w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorcy, z zakresu prawa restrukturyzacyjnego

Prawa egzekucyjnego

kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, reprezentowanie strony przed komornikiem sądowym, prowadzenie spraw z powództwa przeciwegzekucyjnego

Prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

reprezentowanie strony w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, zasądzenie wynagrodzenia za pracę, zasądzenie odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, o mobbing, o ustalenie prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych, o przedłużenie prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych, o zmianę wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych, z odwołań od decyzji organów emerytalno – rentowych